โปรแกรมตรวจ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

890.- 910.-

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย และชี้ให้เห็นถึงการขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการป้องกันตนเองจากการติดโรค รวมถึงการขาดความตระหนักถึงอันตรายของโรค สถานการณ์โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง จากรายงานของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าอัตราป่วยเพิ่มจาก 19 รายต่อประชากรแสนคนในปีพ.ศ. 2556 เป็น 23.2 รายและ 28.9 รายต่อประชากรแสนคนในปีพ.ศ. 2558 และ 2560 ตามลำดับ โดยกลุ่มเยาวชนอายุ 15–24 ปีมีสัดส่วนการป่วยมากที่สุด

ประเภทของโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

การติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBV) เป็นเชื้อไวรัสที่ทำให้ผู้ได้รับเชื้อมีแนวโน้มเกิด ภาวะตับอักสบเรื้อรัง ตับแข็ง และอาจกลายเป็นมะเร็งตับในที่สุด

ระบบป้องกันธรรมชาติที่พบในร่างกายของมนุษย์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อและล้างเชื้อไวรัสออกจากร่างกายหรือควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อไวรัส. ภูมิคุ้มกันทำหน้าที่ทำลายหรือกำจัดเซลล์หรือสารต่าง ๆ ที่มีเชื้อไวรัสนำเข้ามาในร่างกาย.

โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ชนิดหนึ่งที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย  เมื่อได้รับเชื้อจะกระจายไปตามกระแสโลหิต  และยังอาศัยอยู่ในร่างการของมนุษย์ได้เกือบทุกส่วนในร่างกาย

การเตรียมตัวก่อนการตรวจ

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 4 ชนิด (2 ประเภท)

ตรวจเลือด

ตรวจ Swab

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 6 ชนิด (4 กลุ่ม)

ตรวจ Swab

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 6 ชนิด (4 กลุ่ม) + 2 ประเภท

ตรวจเลือด

ตรวจ Swab

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 6 ชนิด (4 กลุ่ม) + 4 ประเภท

ตรวจเลือด

ตรวจ Swab

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 16 ชนิด (10 กลุ่ม)

ตรวจ Swab

ตรวจโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ 16 ชนิด (10 กลุ่ม) + 1 ประเภท

ตรวจเลือด

ตรวจ Swab